Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Liên kết tới diễn đàn


Lựa chọn này cho phép nhập vào đường dẫn đến diễn đàn của liên minh bạn - diễn đàn liên minh không nhất thiết phải luôn là diễn đàn mà Travian cung cấp. Bạn có thể sử dụng bất kỳ diễn đàn nào khác ở bên ngoài để làm diễn đàn cho liên minh.

Hãy cẩn thận một chút vì nếu bạn nhập sai liên kết đến diễn đàn thì thành viên của bạn sẽ không thể vào diễn đàn khi vào thẻ "Diễn đàn" nữa. Do đó hãy để trống ô này nếu bạn sử dụng diễn đàn mà Travian cung cấp.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No