Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Tiều phu
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPSản lượng
Tổng 22074745 55186880 27593445 33112120 56 34818:40:50
1 40 100 50 60 2 0:04:20 15
2 65 165 85 100 1 0:10:20 19
3 110 280 140 165 1 0:19:50 215
4 185 465 235 280 1 0:35:00 222
5 310 780 390 465 1 0:59:20 233
6 520 1300 650 780 2 1:38:10 350
7 870 2170 1085 1300 2 2:40:20 470
8 1450 3625 1810 2175 2 4:19:50 4100
9 2420 6050 3025 3630 2 6:59:10 5145
10 4040 10105 5050 6060 2 11:14:00 6200
11 6750 16870 8435 10125 2 18:01:40 7280
12 11270 28175 14090 16905 2 28:54:10 9375
13 18820 47055 23525 28230 2 46:18:00 11495
14 31430 78580 39290 47150 2 74:08:00 13635
15 52490 131230 65615 78740 2 118:40:10 15800
16 87660 219155 109575 131490 3 189:55:30 181000
17 146395 365985 182995 219590 3 303:56:10 221300
18 244480 611195 305600 366715 3 486:21:20 271600
19 408280 1020695 510350 612420 3 778:13:20 322000
20 681825 1704565 852280 1022740 3 1245:12:50 382450
21 1138650 2846620 1423310 1707970 3 1992:23:50 463050
22 1901540 4753855 2376925 2852315 3 3187:53:20 553750
23 3175575 7938935 3969470 4763360 3 5100:40:40 664600
24 5303210 13258025 6629015 7954815 3 8161:08:30 795650
25 8856360 22140900 11070450 13284540 3 13057:53:00 956950