Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Tường thành
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPĐiểm phòng thủ
Tổng 34600 44475 84020 34600 20 113:46:40
1 70 90 170 70 0 0:33:20 13%
2 90 115 220 90 0 0:43:40 16%
3 115 145 280 115 0 0:55:40 29%
4 145 190 355 145 0 1:09:30 213%
5 190 240 455 190 0 1:25:40 216%
6 240 310 585 240 1 1:44:20 319%
7 310 395 750 310 1 2:06:10 423%
8 395 505 955 395 1 2:31:20 427%
9 505 650 1225 505 1 3:00:30 531%
10 645 830 1570 645 1 3:34:20 634%
11 825 1065 2005 825 1 4:13:40 738%
12 1060 1360 2570 1060 1 4:59:10 943%
13 1355 1740 3290 1355 1 5:52:10 1147%
14 1735 2230 4210 1735 1 6:53:30 1351%
15 2220 2850 5390 2220 1 8:04:40 1556%
16 2840 3650 6895 2840 2 9:27:10 1861%
17 3635 4675 8825 3635 2 11:02:50 2265%
18 4650 5980 11300 4650 2 12:54:00 2770%
19 5955 7655 14460 5955 2 15:02:50 3275%
20 7620 9800 18510 7620 2 17:32:10 3881%