Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Lò gạch
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPTăng
Tổng 9840 10740 7155 1115 11 13:39:50
1 440 480 320 50 3 0:37:20 15%
2 790 865 575 90 2 1:16:00 110%
3 1425 1555 1035 160 2 2:14:00 215%
4 2565 2800 1865 290 2 3:41:00 220%
5 4620 5040 3360 525 2 5:51:30 225%