Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Kho lúa
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPSức chứa
Tổng 39530 49420 34600 9890 30 100:57:10
1 80 100 70 20 1 0:26:40 11200
2 100 130 90 25 1 0:36:00 11700
3 130 165 115 35 1 0:46:40 22300
4 170 210 145 40 1 0:59:10 23100
5 215 270 190 55 1 1:13:40 24000
6 275 345 240 70 1 1:30:20 35000
7 350 440 310 90 1 1:49:50 46300
8 450 565 395 115 1 2:12:30 47800
9 575 720 505 145 1 2:38:40 59600
10 740 920 645 185 1 3:09:00 611800
11 945 1180 825 235 2 3:44:10 714400
12 1210 1510 1060 300 2 4:25:10 917600
13 1545 1935 1355 385 2 5:12:30 1121400
14 1980 2475 1735 495 2 6:07:30 1325900
15 2535 3170 2220 635 2 7:11:20 1531300
16 3245 4055 2840 810 2 8:25:20 1837900
17 4155 5190 3635 1040 2 9:51:10 2245700
18 5315 6645 4650 1330 2 11:30:50 2755100
19 6805 8505 5955 1700 2 13:26:20 3266400
20 8710 10890 7620 2180 2 15:40:20 3880000