Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Lò luyện giáp
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CP
Tổng 88955 123555 247105 79075 62 113:46:40
1 180 250 500 160 4 0:33:20 2
2 230 320 640 205 2 0:43:40 3
3 295 410 820 260 2 0:55:40 3
4 375 525 1050 335 2 1:09:30 4
5 485 670 1340 430 2 1:25:40 5
6 620 860 1720 550 3 1:44:20 6
7 790 1100 2200 705 3 2:06:10 7
8 1015 1405 2815 900 3 2:31:20 9
9 1295 1800 3605 1155 3 3:00:30 10
10 1660 2305 4610 1475 3 3:34:20 12
11 2125 2950 5905 1890 3 4:13:40 15
12 2720 3780 7555 2420 3 4:59:10 18
13 3480 4835 9670 3095 3 5:52:10 21
14 4455 6190 12380 3960 3 6:53:30 26
15 5705 7925 15845 5070 3 8:04:40 31
16 7300 10140 20280 6490 4 9:27:10 37
17 9345 12980 25960 8310 4 11:02:50 44
18 11965 16615 33230 10635 4 12:54:00 53
19 15315 21270 42535 13610 4 15:02:50 64
20 19600 27225 54445 17420 4 17:32:10 77