Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Cung điện
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CP
Tổng 271825 395375 370670 123555 30 209:55:40
1 550 800 750 250 1 1:23:20 6
2 705 1025 960 320 1 1:41:40 7
3 900 1310 1230 410 1 2:03:00 9
4 1155 1680 1575 525 1 2:27:40 10
5 1475 2145 2015 670 1 2:56:10 12
6 1890 2750 2575 860 1 3:29:20 15
7 2420 3520 3300 1100 1 4:08:00 18
8 3095 4505 4220 1405 1 4:52:40 21
9 3965 5765 5405 1800 1 5:44:20 26
10 5075 7380 6920 2305 1 6:44:30 31
11 6495 9445 8855 2950 2 7:54:10 37
12 8310 12090 11335 3780 2 9:15:10 45
13 10640 15475 14505 4835 2 10:49:00 53
14 13615 19805 18570 6190 2 12:37:40 64
15 17430 25355 23770 7925 2 14:44:00 77
16 22310 32450 30425 10140 2 17:10:30 92
17 28560 41540 38940 12980 2 20:00:20 111
18 36555 53170 49845 16615 2 23:17:20 133
19 46790 68055 63805 21270 2 27:05:50 160
20 59890 87110 81670 27225 2 31:31:00 192