Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Tường rào
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPĐiểm phòng thủ
Tổng 79075 49420 39530 29655 20 113:46:40
1 160 100 80 60 0 0:33:20 12%
2 205 130 100 75 0 0:43:40 15%
3 260 165 130 100 0 0:55:40 28%
4 335 210 170 125 0 1:09:30 210%
5 430 270 215 160 0 1:25:40 213%
6 550 345 275 205 1 1:44:20 316%
7 705 440 350 265 1 2:06:10 419%
8 900 565 450 340 1 2:31:20 422%
9 1155 720 575 430 1 3:00:30 525%
10 1475 920 740 555 1 3:34:20 628%
11 1890 1180 945 710 1 4:13:40 731%
12 2420 1510 1210 905 1 4:59:10 935%
13 3095 1935 1545 1160 1 5:52:10 1138%
14 3960 2475 1980 1485 1 6:53:30 1341%
15 5070 3170 2535 1900 1 8:04:40 1545%
16 6490 4055 3245 2435 2 9:27:10 1849%
17 8310 5190 4155 3115 2 11:02:50 2252%
18 10635 6645 5315 3990 2 12:54:00 2756%
19 13610 8505 6805 5105 2 15:02:50 3260%
20 17420 10890 8710 6535 2 17:32:10 3864%