Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Hố bẫy
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPBẫy
Tổng 39530 59300 34600 44475 62 64:06:00
1 80 120 70 90 4 0:33:20 10
2 100 155 90 115 2 0:38:40 10
3 130 195 115 145 2 0:44:50 20
4 170 250 145 190 2 0:52:00 20
5 215 320 190 240 2 1:00:20 20
6 275 410 240 310 3 1:10:00 30
7 350 530 310 395 3 1:21:10 40
8 450 675 395 505 3 1:34:10 40
9 575 865 505 650 3 1:49:20 50
10 740 1105 645 830 3 2:06:50 60
11 945 1415 825 1065 3 2:27:00 70
12 1210 1815 1060 1360 3 2:50:30 90
13 1545 2320 1355 1740 3 3:17:50 110
14 1980 2970 1735 2230 3 3:49:30 130
15 2535 3805 2220 2850 3 4:26:20 150
16 3245 4870 2840 3650 4 5:08:50 180
17 4155 6230 3635 4675 4 5:58:20 220
18 5315 7975 4650 5980 4 6:55:40 270
19 6805 10210 5955 7655 4 8:02:10 320
20 8710 13065 7620 9800 4 9:19:10 380