Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Xưởng gỗ
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPTăng
Tổng 11635 8500 6485 2010 12 16:27:00
1 520 380 290 90 4 0:50:00 15%
2 935 685 520 160 2 1:35:00 110%
3 1685 1230 940 290 2 2:42:30 215%
4 3035 2215 1690 525 2 4:23:50 220%
5 5460 3990 3045 945 2 6:55:40 225%