Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm cách nào để mời người chơi vào liên minh?

Chọn tên người chơi bạn muốn cấp quyền trong bảng chọn và xác nhận bằng cách nhấn vào Ok. Và giờ bạn chọn quyền bạn múôn cấp cho thành viên đó và cũng xác nhận Ok

Bạn có thể mời người chơi vào liên minh nếu bạn là người sáng lập với đầy đủ các quyền (điều này là mặc định cho người sang lập) hoặc bạn là người được phân quyền mời người chơi mới vào liên minh. Muốn mời ngưòi chơi bạn vào Đại sứ quán, chọn: Đến liên minh, vào Lựa chọn, nhấn vào “mời người chơi vào liên minh”. Và Ok

Bạn phải viết chính xác tên tài khoản ngươi chơi bạn muốn mời và xác nhận Ok. Nếu bạn gửi thành công sẽ có một dòng thông báo: Một thư mời đã gửi tới….” và thư mời sẽ xuất hiện trong bảng “Thư mời”

Sau đó nếu người chơi chấp nhận lời mời, họ sẽ trở thành thành viên của liên minh


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No