Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Tường đất
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPĐiểm phòng thủ
Tổng 59300 98840 0 39530 20 113:46:40
1 120 200 0 80 0 0:33:20 12%
2 155 255 0 100 0 0:43:40 14%
3 195 330 0 130 0 0:55:40 26%
4 250 420 0 170 0 1:09:30 28%
5 320 535 0 215 0 1:25:40 210%
6 410 685 0 275 1 1:44:20 313%
7 530 880 0 350 1 2:06:10 415%
8 675 1125 0 450 1 2:31:20 417%
9 865 1440 0 575 1 3:00:30 520%
10 1105 1845 0 740 1 3:34:20 622%
11 1415 2360 0 945 1 4:13:40 724%
12 1815 3020 0 1210 1 4:59:10 927%
13 2320 3870 0 1545 1 5:52:10 1129%
14 2970 4950 0 1980 1 6:53:30 1332%
15 3805 6340 0 2535 1 8:04:40 1535%
16 4870 8115 0 3245 2 9:27:10 1837%
17 6230 10385 0 4155 2 11:02:50 2240%
18 7975 13290 0 5315 2 12:54:00 2743%
19 10210 17015 0 6805 2 15:02:50 3246%
20 13065 21780 0 8710 2 17:32:10 3849%