Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Lâu đài
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CP
Tổng 286640 227345 172980 88955 30 113:46:40
1 580 460 350 180 1 0:33:20 2
2 740 590 450 230 1 0:43:40 3
3 950 755 575 295 1 0:55:40 3
4 1215 965 735 375 1 1:09:30 4
5 1555 1235 940 485 1 1:25:40 5
6 1995 1580 1205 620 1 1:44:20 6
7 2550 2025 1540 790 1 2:06:10 7
8 3265 2590 1970 1015 1 2:31:20 9
9 4180 3315 2520 1295 1 3:00:30 10
10 5350 4245 3230 1660 1 3:34:20 12
11 6845 5430 4130 2125 2 4:13:40 15
12 8765 6950 5290 2720 2 4:59:10 18
13 11220 8900 6770 3480 2 5:52:10 21
14 14360 11390 8665 4455 2 6:53:30 26
15 18380 14580 11090 5705 2 8:04:40 31
16 23530 18660 14200 7300 2 9:27:10 37
17 30115 23885 18175 9345 2 11:02:50 44
18 38550 30570 23260 11965 2 12:54:00 53
19 49340 39130 29775 15315 2 15:02:50 64
20 63155 50090 38110 19600 2 17:32:10 77